Партыя БНФ

http://narodny.org/bnf/partyja/statut/50.shtml

Статут Партыі БНФ

Статут у новай рэдакцыі прыняты VI З’ездам Партыі БНФ 1 снежня 2002 г.

Унесеныя змены і дапаўненні ў Статут ад 8 ліпеня 2006 г.

СТАТУТ ПАРТЫІ БНФ

Мінск 2006

1. Агульныя палажэнні

1. 1. Партыя БНФ – гэта палітычная партыя парламенцкага тыпу, мэтай якой з’яўляецца ажыццяўленне Праграмы Грамадскага аб’яднання “БНФ”Адраджэнне” (“БНФ”Адраджэннне”) шляхам удзелу у фармаванні органаў дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь.

1.2. Поўная назва палітычнай партыі: Партыя БНФ. Скарочаная назва палітычнай партыі: ПБНФ

1.3. Партыя дзейнічае ў межах Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, Закона Рэспублікі Беларусь “Аб палітычных партыях” ды іншых актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з дадзеным Статутам.

1.4. Дзейнасць Партыі БНФ распаўсюджваецца на ўсю тэрыторыю Рэспублікі Беларусь.

1.5. Партыя БНФ з’яўляецца юрыдычнай асобай, валодае адасобленай маёмасцю, мае самастойны баланс, разліковы і іншыя рахункі ў банках Рэспублікі Беларусь і іншых краін, пячатку, штампы, сімволіку, зарэгістраваную ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

1.6. Суполкі арганізацыі Партыі БНФ, якія надзелены правамі юрыдычнай асобы могуць мець пячаткі са сваёй назвай. Пячаткі зацвярджаюцца Соймам Партыі БНФ.

1.7. Кіраванне Партыяй БНФ ажыццяўляецца на аснове прынцыпаў дэмакратызма, законнасці, галоснасці і самакіравання.

1.8. Юрыдычны адрас Партыі БНФ (месца знаходжання кіруючага органа): 220005, Мінск, праспект Машэрава, 8.

2. Мэта, задача, прадмет і метады дзейнасці Партыі БНФ

2.1. Мэтай Партыі БНФ з’яўляецца ажыццяўленне Праграмы Грамадскага аб’яднання “БНФ”Адраджэньне”(“БНФ”Адраджэньне”)шляхам удзелу ў фарамаванні органаў дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь.

2.2. Задачай Партыі БНФ з’яўляецца падрыхтоўка да ўдзелу і ўдзел у выбарчых кампаніях дзеля стварэння дэмакратычнай прававой дзяржавы, якая імкнецца забяспечыць актыўны ўдзел грамадзянаў у палітычным жыцці і ў якой найвышэйшай каштоўнасцю для ўсіх органаў улады быў бы закон.

2.3. Прадметам дзейнасці Партыі БНФ ‘яўляецца палітычная дзейнасць, якая садзейнічае выяўленню і выражэнню палітычнай волі грамадзян і ўдзел у выбарах.

2.4. Свае мэты і задачы Партыя БНФ ажыццяўляе наступнымі метадамі і ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь:

2.5. Праграмай Партыі БНФ з’яўляецца Праграма Грамадскага аб’яднання “БНФ ”Адраджэньне” (“БНФ ”Адраджэньне”), зацверджаная З’ездам Партыі БНФ.

3. Удзел у Партыі БНФ

3.1. Сябрам Партыі БНФ могуць быць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, падзяляюць яе Статут і падтрымліваць Праграму Грамадскага аб’яднання “БНФ ”Адраджэньне”, незалежна ад нацыянальнасці, веравызнання і сацыяльнага становішча. Прыём у Партыю БНФ ажыццяўляецца паводле пісьмовай заявы на агульны сходзе суполкі ці вышэйстаячым органам, Управай Сойму Партыі БНФ простай большасцю галасоў ад прысутных членаў гэтых органаў. Выключэнне з ліку сяброў Партыі БНФ адбываецца рашэннем органа, які ажыццяўляў прыём у сябры Партыі БНФ, альбо Соймам Партыі БНФ. Сябра Партыі БНФ можа быць выключаны з Партыі, калі ён груба парушае Статут Партыі БНФ ці ганьбіць годнасць сябра Партыі БНФ. Гэтае рашэнне можа быць абскарджана ў вышэйстаячым выбарным органе Партыі БНФ.

3.2. Сябры Партыі БНФ карыстаюцца правамі:

3.3. Сябры Партыі БНФ нясуць абавязкі:

- быць на ўліку ў суполцы Партыі БНФ, а пры адсутнасці суполкі – у адпаведным вышэйстаячым органе Партыі БНФ;

- дамагацца ажыццяўлення мэтаў Партыі БНФ, у тым ліку праз дэпутацкую дзейнасць у органах дзяржаўнай улады.

3.4. Партыя БНФ мае фіксаванае сяброўства. Улік сябраў Партыі БНФ ажыццяўляецца органам, які ажыццяўляў прыём у сябры Партыі БНФ альбо Управай Сойма Партыі БНФ. Улік сяброў ажыццяўляецца на падставе заяваў аб уступленні ў Партыю БНФ за кошт вядзення адпаевднага спіса членаў Партыі БНФ. Спіс членаў Партыі БНФ падлягае карэкціроўцы на працягу месяца пасля прыняцця ў склад у Партыю БНФ новага члена, а таксама выхаду з Партыі БНФ.

3.5. Сябрам Партыі БНФ выдаецца пасведчанне сябра Партыі БНФ. Парадак выдачы пасведчанняў вызначаецца Соймам Партыі БНФ. Выдачу пасведчанняў ажыццяўляе Ўправа Сойму Партыі БНФ.

4. Арганізацыйныя структуры Партыі БНФ

4.1. Партыя БНФ мае наступную арганізацыйную структуру :

Суполка Партыі БНФ;

Тэрытарыяльныя арганізацыі;

4.2. Суполка Партыі БНФ можа стварацца пры наяўнасці не менш 3-х сяброў Партыі БНФ. Суполка рэгітсруецца ва Ўправе Сойму Партыі БНФ і падлягае дзяржаўнай рэгістрацыі альбо пастаноўцы на ўлік у адпаведным дзяржаўным органе па месцы знаходжання арганізацыйнай струткуры ў парадку, вызначаным заканадаўствам.

Суполка Партыі БНФ дзейнічае на тэрыторыі адміністратыўна – тэрытарыяльнай адзінкі Рэспублікі Беларусь, дзе яна была зарэгістравана альбо пастаўлена на ўлік. 4.3. Вышэйшым органам суполкі з’яўляецца Сход сябраў суполкі. У перыяд паміж сходамі кіраўніцтва суполкай ажыццяўляе Старшыня суполкі, абраны Сходам сябраў суполкі большасцю галасоў членаў Партыі БНФ, якія прысутнічалі на сходзе. Тэрмін паўнамоцтваў Старшыні суполкі – тры гады. 4.4. Суполка Партыі БНФ:

4.5. Пры наяўнасці ў раёне 5 альбо болей сябраў Партыі БНФ можа быць створана раённая (гарадская) арганізацыя Партыі БНФ.

4.6. Вышэйшым органам раённай (гарадской) арганізацыі з’яўляецца Агульны сход. У выпадку, калі раённая (гарадская) арганізацыя налічвае больш за 50 сяброў, замест Агульнага схода можа быць праведзена Канферэнцыя.

4.7. Пры наяўнасці ў вобласці (г.Мінску) болей 50-ці сябраў Партыі БНФ можа быць створана абласная (Мінская гарадская) арганізацыя Партыі БНФ.

4.8. Вышэйшым органам абласной (Мінскай гарадской) арганізацыі Партыі БНФ з’яўляецца Канфэрэнцыя альбо Агульны сход сябраў абласной (Мінскай гарадской) арганізацыі Партці БНФ.

4.9. Вышэйшы орган тэрытарыяльнай арганізацыі абірае рэвізора (рэвізійную камісію) тэрытарыяльнай арганізацыі.

4.10. Тэрытарыяльная ( раённая, гарадская, абласная) арганізацыя рэгіструецца ва Ўправе Сойму Партыі БНФ, а таксама падлягае адпаведнай рэгістрацыі (пастаноўцы на ўлік) ў дзяржаўных органах.

4.11. Тэрытарыяльная арганізацыя Партыі БНФ дзейнічае на адпаведнай тэрыторыі дзеля каардынацыі працы сябраў Партыі БНФ і адпаведных аргструктураў Партыі БНФ. Яе кіруючым органам з’яўляецца Рада тэрытарыяльнай арганізацыі, якая абіраецца вышэйшым органам тэрытарыяльнай арганізацыі тэрмінам на 3 гады.

4.12. Рада тэрытарыяльнай арганізацыі:

Старшыня тэрытарыяльнай арганізацыі:

4.13. Сходы і канферэнцыі ўсіх узроўняў склікаюцца з ініцыятывы Старшыні суполкі або адпаведнай Рады тэрыратыяльнай арганізацыі, па рашэнні вышэйстаячага органаці на патрабаванне адной трэцяй усіх сябраў суполкі альбо тэрытарыяльнай арганізацыі. Скліканне вышэйшых органаў арганізацыйных структураў Партыі БНФ адбываецца па меры неабходнасці, але не радзей чым 1 раз на год. Сходы і канферэнцыі ўсіх узроўняў, а таксама тэрытарыяльнай Рады прымаюць рашэнні простай большасцю галасоў. Рашэнні могуць быць абскарджаны ў вышэйстаячым выбарным органе.

4.14. Вышэйшы орган адміністрацыйнай структуры прымае рашэнні, абавязковыя для органаў адміністрацыйный структуры і яе сябраў.

4.15. Рэвізійны орган тэрытарыяльнай арганізацыі альбо суполькі кантралюе фінансавую дзейнасць адпаведнай арганізацыйнай структуры, ажыццяўляе ўнутраны кантроль за адпаведнасцю яе дзейнасці заканадаўству і Статуту.

4.16. Тэрытарыяльный арганізацыі і суполкі могуць мець правы юрыдычнай асобы, права на выдавецкую дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам.

4.17. Ліквідацыя арганізацыйнай структуры Партыі БНФ адбываецца па рашэнні Сойма Партыі БНФ у выпадках:

5. Органы Партыі БНФ

5.1. Усе кіруючыя органы Партыі БНФ і яе аргструктураў з’яўляюцца выбарнымі, дзейнічаюць на прынцыпах поўнай публічнасці і калегіяльнасці. Кіруючым органам Партыі БНФ з’яўляецца Сойм. Выканаўчым органам Сойму Партыі БНФ з’яўляецца Ўправа Сойму Партыі БНФ.

5.2. Вышэйшым органам Партыі БНФ з’яўляецца З’езд, які збіраецца адзін раз на два гады. Пры неабходнасці можа быць скліканы нечарговы З’езд на патрабаванне Сойму ці двух трэцяў усіх тэрытарыяльных Радаў не пазней, чым у месячны тэрмін. Дэлегаты З’езду абіраюцца вышэйшымі органамі арганізацыйных структураў Партыі БНФ, згодна з нормай прадстаўніцтва, якую вызначае Сойм Партыі БНФ. У адміністратыўна – тэрытарыяльных адзінках Рэспублікі Беларусь, дзе няма зарэгістраваных аргструктураў Партыі БНФ, могуць праводзіцца агульныя сходы сябраў партыі, якія вылучаюць дэлегатаў З’езда згодна з нормай прадстаўніцтва, вызначанай Соймам Партыі БНФ.

5.3. З’езд Партыі БНФ:

З’езд можа прыняць да разгляду любое інмшае пытанне статутнай дзейнасці Партыі БНФ. Рашэнні З’езду прымаюцца галасаваннем большасцю галасоў прысутных дэлегатаў пры наяўнасці ня менш чым 2/3 дэлегатаў.

5.4. Сойі Партыі БНФ з’яўляецца кіруючым органам Партыі БНФ паміж З’ездам Партыі БНФ. Склда Сойму абіраецца З’ездам у колькасці не менш за дванаццаць чалавек. Колькасны склад Сойму вызначаецца З’ездам. Сойм Партыі БНФ склікаецца з ініцыятывы Старшыні Партыі БНФ не радзей чым раз на два месяцы.

5.5. Сойм Партыі БНФ:

Рашэнні Сойму прымаюцца адкрытым галасаваннем большасцю галасоў пры наяўнасці не менш паловы сябраў Сойму.

5.6. Управа Сойму Партыі БНФ – выканаўчы орган Партыі БНФ. Управа фармуецца Соймам. Структура Ўправы і прынцыпы яе фармавання вызначаюцца Соймам. Перыядычнасць пасяджэнняў вызначаецца Соймам.

5.7. Управа Сойму – выканаўчы орган Партыі БНФ:

Управа Сойму Партыі БНФ знаходзіцца ў Мінску.

5.8. Па рашэнні Сойму Партыі БНФ могуць фармавацца секцыі і камісіі Сойму Партыі БНФ па напрамках статутнай дзейнасці Партыі БНФ у складзе, вызначаным Соймам. Секцыі і камісіі Сойму Партыі БНФ абагульняюць і распрацоўваюць для пасяджэнняў Сойму і З’езду прапановы, праекты рашэнняў. Секцыі і камісіі Сойму Партыі БНФ рэгіструюцца ва Ўправе. Тэрмін паўнамоцтваў секцыяў і камісіяў – 2 гады. Пасяджэнні камісіяў і секцыяў адбываюцца па меры неабходнасці з ініцыятывы кіраўнікоў секцыяў і камісіяў, але не радзей, чым раз на год.

5.9. Рэвізійная камісія Партыі БНФ абіраецца З’ездам у складзе не менш, чым трох сяброў Партыі БНФ, на тэрмін 2 гады і падсправаздачная толькі З’езду. Рэвізійная камісія кантралюе фінансавую дзейнасць Партыі БНФ, ажыццяўляе унутраны кантроль за адпаведансцю дзейнасці Партыі БНФ заканадаўству і Статуту. Старшыня Рэвізійнай камісіі абіраецца сябрамі камісіі простай большасцю галасоў прысутных сленаў Рэвізійнай камісіі. Пасяджэнні Рэвізійнай камісіі Партыі БНФ адбываецца з ініцыятывы старшыні Рэвізійнай камісіі альбо старшыні Партыі БНФ па меры неабходнасці, але не радзей, чым раз на год. Пасяджэнні Рэвізійнай камісіі правамоцныя, калі ў іх працы прымае ўдзел больш паловы членаў Рэвізійнай камісіі. У выпадку, каліпа таму ці іншаму пытанню колькасць галасоў “за” і ”супраць” аказалась аднолькавай, прымаецца тое рашэнне, за якое прагаласаваў Старшыня Рэвізійнай камісіі.

5.10. У складзе арганізацыйных структур могуць знаходзіцца толькі сябры Партыі БНФ. Не дазваляецца адначасова заняццё сябрам Партыі БНФ пасадаў у кіруючым і кантрольна – рэвізійным органе партыі, яе арганізацыйных структур.

5.11. Усе пасяджэнні калегіяльных органаў афармляюцца пратаколамі. Рашэнні калегіяльных органаў могуць быць абскарджаныя вышэйшаму органу Партыі БНФ. Рашэнне З’езда з’яўляецца канчатковым.

6. Маёмасць Партыі БНФ

6.1. Партыя БНФ можа мець ва ўласнасці любую маёмасць, неабходную для матэрыяльнага забеспячэння яе статутнай дзейнасці, за выключэннем аб’ектаў, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам могуць знаходзіцца толькі ва ўласнасці дзяржавы.

6.2. Грашовыя сродкі (у тым ліку ў замежнай валюце) Партыі БНФ захоўваюцца на разліковых і бягучых банкаўскіх рахунках.

6.3. Грашовыя сродкі Партыі БНФ могуць складацца з:

6.4. Маёмасць Партыі БНФ выкарыстоўваецца ў адпаведнасці са стутутнымі мэтамі і заканадаўствам:

6.5. Маёмасцю Партыі БНФ распараджаецца Сойм Партыі БНФ. Маёмасць, якой карытсаюцца аргструктуры Партыі БНФ, зняходзіцца ва ўласнасці Партыі БНФ. Кіруючыя органы аргструктураў самастойна не могуць распараджацца гэтай маёмасцю.

7. Спыненне дзейнасці Партыі БНФ

7.1. Рашэнне пра спыненне дзейнасці Партыі БНФ прымае яе З’езд, калі за гэтае рашэнне прагаласуюць 9/10 яго дэлегатаў, якія прысутнічаюць на З’ездзе.

Рашэнне аб ліквідацыі Партыі БНФ можа таксама прыняць Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь.

Пры спыненні дзейнасці Партыі БНФ яе грашовыя сродкі і іншая маёмасць выкарыстоўваецца ліквідацыйнай камісіяй ля пагашэнна даўгоў згодна з заканадаўствам. Маёмасць, якая пасля разлікаў з крэдыторамі, накіроўваецца на статутныя мэты.

Дакументы Партыі БНФ ва ўстаноўленым парадку, у адпаеднасці з дзеючым заканадаўствам, здаюцца ва ўстановы Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь па месцы знаходжання юрыдычнага адраса Партыі БНФ.

Рэфармаваньне камунальнай гаспадаркі

Прыняты 1-ым З’ездам Партыі Беларускага Народнага Фронту 30 мая 1993 г.

Статут у новай рэдакцыі прыняты VI З’ездам Партыі БНФ 1 снежня 2002 г.